ജീവിതചക്രത്തിൽ, ചുമലിലേറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഭാരവുമായി,ഏന്തി വലിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന,അന്യമനുഷ്യരുടെ ഭാരം പോലും ചുമക്കാൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീരുന്ന മനുഷ്യൻ. ഒരിക്കലും തീരാത്ത തോരാത്ത കണ്ണുനിരിൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്ന ജീ‍വിതങ്ങളുടെ കഥകൾ കേട്ടു ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു മണൽക്കാറ്റുകളിൽ നിന്നും അജിത്ത് നായരുടെ മറ്റൊരു കഥ അഭ്രപാളികളിലേക്കെത്താൻ തയ്യാറാകുന്നു. തിരിച്ചുകിട്ടാത്ത ജീവിതം എന്നറിഞ്ഞിട്ടും സ്വയം ഹോമിക്കപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസി.