സ്വപ്നത്തുള്ളികള്‍

Remnant,
originally uploaded by Sangeeth VS (Busy…).
നിറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞില്ലാതാകുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികള്‍
ആര്‍ക്കോ വേണ്ടി പെയ്തൊഴിയുന്ന മഴത്തുള്ളികള്‍
തിമര്‍ത്തുപെയ്ത് ഇല്ലാതെയായിത്തീരാന്‍ വിധി.
ആരെന്നോ ഏതെന്നൊ പേരില്ലാത്ത തുള്ളികള്‍
എല്ലാവരും എന്നെന്നും കാത്തിരിക്കുന്ന നീര്‍മണികള്‍
നിമിഷങ്ങള്‍ക്കും,ശബ്ദങ്ങള്‍ക്കും,നിശ്ചലതക്കും അതീതമായ
സ്വപ്നമണികള്‍ എന്നെന്നും ഒരു കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളിയായി
മാനത്തുനിന്നും പൊട്ടിവീണു മണ്ണിലലിഞ്ഞില്ലാതെയായി.