പ്രമുഖ പ്രവാസി എഴുത്തുകാരി ആശ അയ്യരുമായി പ്രവാസി എഴുത്തുകാരി സപ്‌ന അനു ബി ജോര്‍ജ് നടത്തിയ അഭിമുഖം.