സ്വപ്നാടനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ അതിഥി ‘Gracy Philip‘  50 ചിത്രങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിൽ വരച്ചു, പ്രചോദനം,50 ആം  വി